Đầu tiên ta sẽ lựa chọn các profiles cần thay đổi proxy → chọn Proxy

Thứ tự sẽ là 1 2 3 4

Lần ấn chọn đầu tiên sẽ là select cho tất cả các profiles với proxy đầu tiên nhé.
Lần lựa chọn thứ 2 proxy sẽ được gán theo thứ tự 1 2 3 4 nhé anh em.

Ok done nhé. Cần support anh em ping thẳng tới group TELEGRAM