Bước 1: Anh em chọn profiles cần update nhé, xong chọn Update Multiple

Trong màn hình Update Multiple Profiles anh em lựa chọn thay đổi hàng loạt những tính năng cần update nhé.

Sau đó ấn Update. Ok mọi thứ đã được update theo cấu hình ta vừa lựa chọn.