Cách Đổi Fingerprint Random Cho Nhiều Profile Trên Hidemium

Một trong số các vấn đề người mới sử dụng hay gặp phải là cách đổi Fingerprint (dấu vân tay trình duyệt) random cho nhiều profile thì làm như thế nào? Và cách đổi Fingerprint random cho nhiều profile.

Hidemium là một phần mềm anti detect browser nổi bật và tốt nhất năm 2023, là trợ thủ đắc lực cho những ai làm MMO, cần sử dụng nhiều tài khoản một các an toàn, bảo mật.

Vì làm thủ công thì sẽ mất nhiều thời gian và không nâng cao hiệu quả công việc. Vì vậy để đổi Fingerprint random cho nhiều profile trên phần mềm Hidemium bạn cần:

1. Mở phần mềm Hidemium và đăng nhập

Đầu tiên, bạn cần mở phần mềm Hidemium và đăng nhập bằng tài khoản của mình.

 
2. Bấm chọn những tài khoản muốn đổi Fingerprint hoặc tick chọn tất cả

Tiếp theo, bạn cần bấm chọn những tài khoản muốn đổi Fingerprint hoặc tick chọn tất cả nếu bạn muốn đổi Fingerprint cho tất cả các tài khoản của mình.

3. Bấm vào nút Change Fingerprint

Cuối cùng, bạn chỉ cần bấm vào nút Change Fingerprint là phần mềm sẽ tự động thay đổi random Fingerprint cho các tài khoản của bạn.

Lưu ý:

  • Để đổi Fingerprint thành công, bạn cần đảm bảo rằng tất cả các tài khoản đã được đăng nhập thành công trên phần mềm Hidemium.

  • Bạn có thể thay đổi Fingerprint theo cách thủ công bằng cách bấm vào biểu tượng 3 dấu chấm và chọn Change Fingerprint.

Kết luận

Với cách đổi Fingerprint random cho nhiều profile trên Hidemium mà chúng tôi vừa chia sẻ, bạn có thể dễ dàng thay đổi Fingerprint cho nhiều tài khoản của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình khỏi bị phát hiện và khóa.


How to Change Random Fingerprint for Multiple Profiles on Hidemium

Hidemium is a leading and best anti-detect browser software in 2023, a powerful assistant for those who need to use multiple accounts safely and securely.

One of the problems that new users often encounter is how to change the random fingerprint (browser fingerprint) for multiple profiles?

Because manual operation will take a lot of time and not improve work efficiency. Therefore, to change the fingerprint on the Hidemium software, you need to:

1. Open the Hidemium software and log in

First, you need to open the Hidemium software and log in with your account.

2. Select the accounts you want to change fingerprint or tick all

Next, you need to select the accounts you want to change fingerprint or tick all if you want to change fingerprint for all of your accounts.

3. Click the Change Fingerprint button

Finally, just click the Change Fingerprint button and the software will automatically change the random fingerprint for your accounts.

Note:

  • To change the fingerprint successfully, you need to make sure that all accounts have been successfully logged in to the Hidemium software.

  • You can change the fingerprint manually by clicking on the Ellipses icon and selecting Change Fingerprint.

Conclusion

With the way to change the random fingerprint for multiple profiles on Hidemium that we have just shared, you can easily change the fingerprint for multiple accounts of yours quickly and efficiently.

This helps you protect your account from being detected and locked.

Here are some additional tips for using Hidemium:

  • Always use the latest version of Hidemium to get the latest security features and bug fixes.

  • Keep your accounts and passwords safe and secure.

  • Be aware of the risks of using multiple accounts, such as getting banned or suspended.

Thank you for reading!

Đổi Fingerprint Random Cho Nhiều Profile

Read More: Profile not working when using Hidemium, hidemium.io

Đổi Fingerprint Random Cho Nhiều Profile