Cách Update Name Profile Theo Name Email Trên Hidemium

Hidemium là một phần mềm Antidetect Browser mạnh mẽ và linh hoạt. Được nhiều người dùng Affiliate Marketing, bán hàng Online, kiếm tiền điện tử, chạy chiến dịch Marketing,… tin tưởng.

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn đang đăng nhập mỗi tài khoản trên một profile khác nhau. Và bạn phải note tay từng profile để đánh dấu các tài khoản đang đăng nhập với profile nào.

Thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Hidemium sẽ giúp công việc đó trở nên siêu tiết kiệm mà hoàn toàn hiệu quả. Thậm chí là kết hợp với việc Auto Login tài khoản luôn.

Hiệu Suất Hơn Với Cách Update Name Profile Automation

Nói một cách chính xác hơn, khi bạn sử dụng tính năng Automation để log in hàng trăm tài khoản. Thì cùng lúc đó các profile sẽ được đổi tên thành Email hoặc note tên Email sang bên cạnh profile hoặc trong file lưu. Tài khoản đăng nhập của bạn sẽ xuất hiện tên profile được lưu sang bên cạnh.

Giúp bạn dễ dàng quản lý và kiểm soát data hơn. Đó chính là tính năng của node “Update profile” và “Write file” trong Automation.

Các Bước Thực Hiện

Cách 1: Sử dụng node Update profile

 

  • Đầu tiên chúng ta sẽ đến với node “Update profile”. Đây là node cho phép chúng ta được thay đổi các thuộc tính của profile khi chạy script. Như update Name, Status, Note, thêm Tag để phù hợp với dữ liệu của mình đưa vào.

  • Sau khi các node đăng nhập tài khoản của bạn được hoàn thành xong như hình mẫu dưới đây:

  • Và bạn sẽ tick vào thuộc tính “Profile name” rồi click vào nút màu cam. Từ đó sẽ hiện ra các giá trị biến mà đã được bạn xác định từ trước và bạn chọn email. Lúc này profile của bạn sẽ được update thành tên Email sau khi chạy xong.
   + Ngoài ra bạn có thể làm chi tiết hơn là note ngày tháng trong node “Variables” màu cam bên dưới. Đặt thêm tên biến là “Date” và giá trị của nó là “26/9/2023”:

  • Sau đó trong node update profile bạn chọn thêm biến “Date” cạnh biến “Email”:

 • Và bạn đã hoàn thành 2 việc: vừa Auto login vừa note lại các profile và email đi kèm với nhau.
 

Cách 2: Sử dụng node Write file

Cách thứ 2 mà Hidemium muốn hướng dẫn các bạn là sử dụng node “Write file”. Note này cho phép bạn ghi đè chứ không chỉnh sửa trên profile nữa.

 

  • Đầu tiên bạn chọn tải lên tệp file của mình. Sau đó trong phần Select input data, bạn chọn Profile_nameDate ( nếu muốn ). Sau đó chọn viết sang bên cạnh và chọn cùng dòng hoặc xuống dòng.
   + Thường thì sẽ chọn cùng dòng và được ngăn cách bởi dấu “|“ cho dễ quản lý.

  • Với vài bước là đã setup xong node “Write file” rồi. Bạn để ở vị trí giống với “Update profile” hoặc để ở đầu Script.

 

Trên đây là 2 cách Hidemium hướng dẫn các bạn cách quản lý data đăng nhập một cách thuận tiện nhất và dễ dàng nhất.

Mong rằng với chia sẻ này sẽ giúp ích cho công việc các bạn. Đừng quên còn rất nhiều bài chia sẻ về các tips sử dụng các node khác trong Automation đang đợi các bạn.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay gặp vấn đề gì xin hãy inbox cho Hidemium qua https://t.me/hidemium nhé.


How to Update Profile Name According to Email Name in Automation on Hidemium

Update Name Profile Theo Name Email

Hidemium is a powerful and flexible antidetect browser that is trusted by many users of affiliate marketing, online sales, cryptocurrency earning, and marketing campaigns.

In the process of using, if you are logging in to each account on a different profile. And you have to write down each profile by hand to mark which accounts are logged in with which profile.

Then this is the article for you. Hidemium will make that job become super economical but completely effective. Even combined with Auto Login account always.

Higher Performance with Automation Name Profile Update

To be more precise, when you use the Automation feature to log in to hundreds of accounts. At the same time, the profiles will be renamed to Email or note the Email name next to the profile or in the saved file. Your logged-in account will appear with the profile name saved next to it.

Help you easily manage and control data more. This is the feature of the “Update profile” and “Write file” nodes in Automation.

Implementation Steps

Method 1: Use the Update profile node

 

  • First, we will come to the “Update profile” node. This node allows us to change the properties of the profile when running the script. Like update Name, Status, Note, add Tag to match the data we put in.

 

  • After the nodes for logging in to your account are completed as shown in the sample image below:

script with the Update profile node

 

  • And you will tick the “Profile name” property and click on the orange button. From there, the values of the variables that have been defined in advance will appear and you select email. At this point, your profile will be updated to the Email name after running.

+ In addition, you can do more detailedly to note the date in the “Variables” orange node below. Set another variable name to “Date” and its value is “26/9/2023”:

 

  • Then in the update profile node, select the additional variable “Date” next to the variable “Email”:

 

 • And you have completed two tasks: both Auto login and note the profiles and emails together.
 

Method 2: Use the Write file node

The second way that Hidemium wants to guide you is to use the “Write file” node. This note allows you to overwrite instead of editing on the profile anymore.

 

  • First, you select the file you want to upload. Then in the Select input data section, select Profile_name and Date (if desired). Then select write next to and select the same line or down line.

+ Usually, it will be selected on the same line and separated by the “|’ character for easy management.

 

  • With a few steps, the “Write file” node is set up. You put it in the same position as “Update profile” or put it at the beginning of the Script.

Conclusion

These are two ways Hidemium guides you on how to manage login data in the most convenient and easy way.

I hope this sharing will be helpful for your work. Don’t forget that there are still many articles sharing tips on how to use other nodes in Automation waiting for you.

If you have any questions or problems, please inbox Hidemium via https://t.me/hidemium.

Update Name Profile Theo Name Email

Read More: Đổi Fingerprint Random Cho Nhiều Profile hidemium.io

Update Name Profile Theo Name Email