Cách Nhận Biết Antidetect Có Đang Bảo Vệ IP Thật Của Bạn.

Ngày nay có rất nhiều phần mềm antidetect browser nổi lên, chiếm thị phần nhiều hơn và được quảng cáo rầm rộ là trình duyệt bảo mật an toàn nhất, fake thiết bị chuẩn nhất,… Nhưng đối với nhiều người thì khái niệm về những thuật ngữ này vẫn còn rất mơ hồ và thường mọi người không biết cách kiểm tra những thứ đó như thế nào. Thì Hidemium sẽ giải thích lần lượt từng vấn đề và hướng dẫn mọi người kiểm tra thông tin. Giúp mọi người sẽ có những kiến thức nhất định khi lựa chọn sản phẩm Antidetect.

 

In recent times, numerous antidetect browser software have emerged, claiming to be the safest and most secure browser, providing standard fake devices, and gaining a significant share of the market. However, the concept of algorithms can still be vague to many people, and they often struggle to test these things. Hidemium aims to explain every issue in detail and provide guidance to everyone to verify the information. It helps people gain sufficient knowledge while selecting Antidetect products.

Browser Fingerprint Là Gì ?

Có một thuật ngữ tên là “fingerprint”. Theo đó, Browser fingerprint (dấu vân tay trình duyệt) là một phương pháp hiệu quả, mà các trang web sử dụng để thu thập thông tin về loại trình duyệt và phiên bản bạn dùng, hệ điều hành, plugin hoạt động, múi giờ, ngôn ngữ, độ phân giải màn hình, WebRTC, WebGL, Canvas và nhiều cài đặt hoạt động khác. Các website sử dụng thông tin trình duyệt cung cấp để xác thực người dùng duy nhất. Và hệ thống sẽ tiến hành theo dõi hành vi online của họ trên môi trường internet. Và nếu một phần mềm Antidetect browser tốt sẽ làm cho trình duyệt của họ giống trình duyệt thật nhất. Để bạn an toàn làm những công việc trên đó mà không bị phát hiện là trình duyệt giả mạo.

Trong bài viết trước, Hidemium đã giải thích cặn kẽ việc Fingerprint quan trọng và ảnh hưởng đến công việc của bạn như nào. Bạn có thể đọc lại bài Browser Fingerprint: Tại Sao Lại Đáng Quan Tâm Khi Sử Dụng Phần Mềm Anti Detect Browser? khi click vào nhé.

Browser fingerprinting is a technique used by websites to gather information about your browser type and version, operating system, active plugins, time zone, language, screen resolution, WebRTC, WebGL, Canvas, and other performance settings. This information is used to identify users and monitor their online behavior uniquely. With good Antidetect browser software, users can make their browser appear as a regular browser, enabling them to work safely without being detected.

In a previous article, Hidemium provided a detailed explanation of the importance of browser fingerprinting and how it can affect your work. You can revisit the article “Browser Fingerprint: Why Is It Worth Paying Attention When Using Anti-Detect Browser Software?” by clicking on the link.

WebRTC Và Cách Antidetect Bảo Vệ IP Thật Của Bạn.

Còn trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra các thông số đó nhé. Đầu tiên là cách nhận biết antidetect có chức năng fake Webrtc tốt. WebRTC là một web API có khả năng hỗ trợ trình duyệt giao tiếp với nhau thông qua VideoCall, VoiceCall hay transfer data “Peer-to-Peer” mà không cần browser phải cài thêm plugins hay phần mềm hỗ trợ nào từ bên ngoài. Và khi giao tiếp như vậy vô tình để lộ ra ip thật của mình. Nếu bạn sử dụng proxy thì các request của bạn sẽ được gửi qua proxy rồi mới đến các website. Nhưng webRTC lại không như vậy, nó đi thẳng giữa các trình duyệt web. Và với cách hoạt động này họ có thể check trực tiếp ip thật của bạn. Và đương nhiên nếu họ phát hiện ra ip thật của bạn thông qua WebRTC khác với ip hiển thị ( proxy ) thì tài khoản của bạn chắc chắn tỉ lệ suspended và deactivated rất cao. Cho nên một phần mềm tốt sẽ phải ngăn chặn được điều này. Và dưới đây là một số link giúp bạn kiểm tra :

In this article, I will guide you on how to check certain parameters related to online privacy. The first parameter is how to identify antidetect with a good Webrtc fake function. WebRTC is a web API that enables browsers to communicate with each other through VideoCall, VoiceCall, or “Peer-to-Peer” data transfer without requiring the browser to install additional plugins or external support software. However, when communicating this way, your real IP address can be accidentally revealed, which can be a security concern. If you use a proxy, your requests will be sent through the proxy and then to the websites, but WebRTC does not work that way. It goes straight between web browsers, which means that websites can directly check your real IP address. If they discover that your real IP address via WebRTC is different from the displayed IP address (proxy), your account may be suspended or deactivated, which can be a serious issue. Therefore, it is essential to use good software that can prevent this. Below are some links that can help you check these parameters.

Đầu tiên với browserleaks : First with browserleaks

https://browserleaks.com/webrtc


Chúng ta nhìn thấy:
Thông tin ở group
Your Remote IP (IPv4 Address) : 24.14.113.82
Your WebRTC IP (Public IP Address) : 24.14.113.82
Ở 2 thông số này trùng nhau, WebRTC Leak Test trả về ballot_box_with_check No Leak
và tất nhiên SDP Log không chứa IP thực tế bị leak thì chúng ta đã hoàn tất kiểm tra tại browserleaks.

We see:
Information in the group
Your Remote IP (IPv4 Address): 24.14.113.82
Your WebRTC IP (Public IP Address): 24.14.113.82
When these two parameters overlap, WebRTC Leak Test returns ballot_box_with_check No Leak
and of course SDP Log does not contain the actual leaked IP, then we have completed checking at browserleaks.

Tiếp theo đến Incolumitas : Next comes Incolumitas

https://proxy.incolumitas.com/proxy_detect.html
ta kiểm tra tại incolumitas : We check at incolumitas:

Ta quan sát ở WebRTC Test trả về No Proxy nhưng phải là màu xanh. Còn là màu xám thì nó sẽ là không lấy được IP đã thay thế. Điều này sẽ rủi do không khác gì disable webrtc

We observe that WebRTC Test returns No Proxy but must be green. If it is gray, it will mean the replaced IP cannot be obtained. This will be no different from disabling webrtc.

Tiếp theo ta vào chrome://webrtc-internals/ : Next, go to chrome://webrtc-internals/ :

Chọn view của incolumitas, nhấp xem chi tiết quan sát không thấy leak IP thực tế của mình thì ok chúng ta đã vượt qua bài test của incolumitas.

Select Incolumitas’ view, click to see details and see if you don’t see your actual IP leak, then ok, we have passed incolumitas’ test.

Tiếp tục thử ipbinding : Keep trying ipbinding

 

  • https://ipbinding.online/index.html
   Với trường hợp của ipbinding: Chúng ta nên check lại IP show ra của proxy với IP thực tế của mình nếu không trùng nhau hoặc không bị leak thì sẽ được báo No Proxy.

   In the case of ipbinding: We should check the proxy’s output IP with our actual IP. If they do not overlap or are not leaked, we will receive a No Proxy message.

Như vậy nếu vượt qua tất cả bài test trên thì bạn đã có một trình duyệt khá an toàn khi ip thật của bạn không bị lộ.

So if you pass all the above tests, you have a fairly safe browser as your real IP is not revealed.

Canvas Fingerprinting.

Tiếp theo đến Canvas Fingerprinting. Khi người dùng truy cập một trang web sử dụng dấu vân tay canvas, một đoạn mã HTML nhỏ sẽ được tải. Mã này chứa phần tử canvas HTML5. Và hướng dẫn trình duyệt web tạo hình ảnh hoặc dấu vân tay duy nhất dựa trên đặc điểm của thiết bị và trình duyệt của người dùng. Dấu vân tay được tạo sau đó sẽ được gửi đến máy chủ của trang web. Máy chủ này có thể sử dụng nó để nhận dạng và theo dõi người dùng. Vì vậy mà công cụ Antidetect cần phải fake Canvas trông như là mộ trình duyệt thật. Và bạn có thể kiểm tra lại đây :

When a user visits a website that utilizes canvas fingerprinting, a small piece of HTML code is loaded which contains the HTML5 canvas element. This code instructs the web browser to create a unique image or fingerprint based on the characteristics of the user’s device and browser. The generated fingerprint is then sent to the website’s server, which can use it to identify and track users. As a result, the Antidetect tool is designed to mimic a real browser’s Canvas to evade detection. You can check out the tool here:

 

  • https://browserleaks.com/canvas : Giống như Hidemium sync ra một đoạn code sao cho canvas giống với thiết bị thật nhất, và ở phần thông số Uniqueness nếu kết quả trả về là 100% ( Your device is unique ) thì họ sẽ đánh giá đây là một trình duyệt không real. Và nếu operating system hiển thị ở đó không giống với hệ điều hành bạn tạo profile thì chắc hẳn bạn sẽ bị detect ở một số trang web.

   Hidemium sync creates a unique code that ensures that the canvas of your device appears almost identical to a real device. The Uniqueness parameter is set at 100% if your device is detected to be unique. However, if the operating system displayed is not the same as the one you created the profile for, you are likely to be detected on some websites.

 

  • https://iphey.com/ : Trong phần Hardware bạn sẽ nhìn thấy thông số của Canvas, và nếu thông số này khác với thông số canvas trên trình duyệt thật của bạn thì là đã thay đổi Canvas thành công.

   In the Hardware section you will see the Canvas parameters, and if this parameter is different from the canvas parameters on your real browser, then the Canvas change has been successful.

  • https://pixelscan.net/ : khi kéo trang xuống bên dưới sẽ thấy phần Hardware Fingerprints và thông số Canvas hash ở đây cũng cần phải khác với Canvas hash ở trình duyệt thật của bạn.

   When you scroll down the page, you will see the Hardware Fingerprints section and the Canvas hash parameter here also needs to be different from the Canvas hash in your real browser.

WebGL – Card Đồ Họa Hardware

WebGL bao gồm WebGL vendor và WebGL renderer. Hiểu đơn giản là nhà cung cấp card đồ họa cho thiết bị và version của card đó. Kỹ thuật này sử dụng phần tử “Canvas” của trình duyệt, về cơ bản là một hộp vẽ và hiển thị hình ảnh trong GPU (card đồ họa). Công cụ JavaScript có thể tạo phần tử Canvas mới và viết các hình dạng hoặc văn bản tùy chỉnh vào khu vực này. Để thực hiện lấy fingerprint, một hình dạng tùy chỉnh được in trong khu vực này và sau đó kết quả được chuyển đổi thành một id duy nhất (hash code). Vì bộ đệm in phụ thuộc vào khả năng của card đồ họa và độ phân giải màn hình nên nó cung cấp một id duy nhất khá tốt.Từ đó, đây cũng là một trong những yếu tố để chứng minh trình duyệt bạn đang sử dụng có sạch, tự nhiên và an toàn hay không.
Chúng ta cũng những trang check tương tự :

WebGL includes WebGL vendor and WebGL renderer. Simply put, it means the graphics card supplier for the device and the version of that card. WebGL is a technique that uses the “Canvas” element of a browser to display images on a device’s graphics card. This technique reveals the graphics card supplier and version. The Canvas element is essentially a drawing box where the JavaScript engine can create custom shapes or text. To perform fingerprinting, a unique id (hash code) is generated by printing a custom shape in this area. Since the print spooler relies on the graphics card capabilities and screen resolution, it provides a reliable unique id. This factor also helps to identify the browser being used. Are you wondering if this technique is safe and secure? We have similar check pages available as well.

  • https://www.browserscan.net/ : Kéo xuống phần hardware và bạn sẽ nhìn thấy các thông số như : WebGL, WebGL Report, Unmasked Vendor, Unmasked Renderer. Và bạn sẽ kiểm tra xem có sự khác biệt với thông số ở trình duyệt thật không. Nếu khác nhau thì mới được đánh giá là an toàn.

   Scroll down to the hardware section and you will see parameters such as: WebGL, WebGL Report, Unmasked Vendor, and Unmasked Renderer. And you will check to see if there is a difference with the parameters in the real browser. If different, then it is considered safe.

    

  • https://pixelscan.net/ : Ở phần hardware bạn quan tâm đến WebGL hash,
   WebGL unmasked vendor,WebGL unmasked renderer, WebGL version. So sánh tên và các dữ liệu hiển trị trên trình duyệt anti và trình duyệt thật của bạn. Nếu giống nhau thì phần mềm đó liệu đã thật sự fake thiết bị chưa.


   In the hardware part you are interested in WebGL hash,
   WebGL unmasked vendor,WebGL unmasked renderer, WebGL version. Compare the names and data displayed on the anti browser and your real browser. If they are the same, has the software really faked the device?

  • https://browserleaks.com/webgl : Khi bạn check WebGL ở site này, bạn lưu ý Debug Renderer Info HTTP User-Agent cần phải trùng khớp với các thông số và tên trong profile bạn đã cài đặt ban đầu. Nếu ở trên trình duyệt và profile bạn lưu không trùng nhau thì chắc hẳn trình duyệt bạn đang sử dụng chưa an toàn.

   When you check WebGL on this site, note that Debug Renderer Info and HTTP User-Agent need to match the parameters and names in the profile you initially installed. If the browser and profile you saved do not match, the browser you are using is probably not secure.

Tổng Kết:  Summary:

Trên đây là một số yếu tố nhất định để đánh giá chất lượng của một phần mềm anti-detect browser. Hidemium mong rằng thông qua bài chia sẻ này. Người dùng sẽ có những kiến thức vững vàng để lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình. Nếu Hidemium là lựa chọn của các bạn, thì những thông tin trên chắc chắn đã được đội ngũ nghiên cứu và phát triển một trình duyệt lấy được lòng tin từ khách hàng. Mọi người có thể trải nghiệm phần mềm khi download và đăng ký tài khoản nhé. Mọi thắc mắc và liên hệ xin được gửi về fanpage chính thức và group member telegram. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

In order to determine the quality of an anti-detect browser software, there are certain factors that one should consider. Hidemium hopes that through this article, users will gain solid knowledge on how to choose the right product for their needs. If you decide that Hidemium is the right choice for you, rest assured that the information above has been thoroughly researched and integrated into a browser that has earned the trust of many customers. You can try out the software by downloading and registering an account. For any inquiries or concerns, please reach out to our official fanpage or Telegram group. Thank you for your attention.