Tùy theo mục đích quản lý proxy của anh em nhé, màn hình này sẽ cho thấy bạn đã và đang dùng proxy nào, cho phép bạn check live sống chết của proxy ra sao, cho phép bạn tìm kiếm truy vấn filter theo proxy type, country, ISP, status…

Ok giờ chúng ta đi vào phần đầu tiên:

Anh em ấn vào nút Import thân thiện này hộ mình nhé.

Màn hình hiện lên ta có các lựa chọn sau đây:
Type: Kiểu proxy bạn muốn import hàng loạt
Type import: Kiểu định dạng import, nếu là text thì bạn paste text xuống ô Text bên dưới, nếu là file thì hãy chọn file để đưa vào import nhé.
Định dạng hỗ trợ của team mình đây nhé:
SSH,SOCKS5,SOCKS4,HTTP: IP|port|username|password

Chọn nơi cần lưu thế là đã lưu toàn bộ proxy của mình về nhé. Muốn đưa sang tài khoản khác lại chọn chức năng import có thể import nguyên data proxy từ tài khoản này sang tài khoản khác nhé.

ADD PROXY

Anh em điền loại proxy của mình vào rồi ấn Check Proxy trước khi là Add Proxy nhé. Proxy live mới cho Add vào nha.

CHECK LIVE

Anh em chọn proxy cần check, sẽ có nut Check Live hiện bên trên, việc của anh em là ấn check xong chờ kết quả nhé.

Tích xanh là Live
Tích đỏ là Die

Tương tự sẽ là chức năng delete xóa hàng loạt.

Đi vào chi tiết chúng ta có:

  • Detail
  • Quick create
  • Edit
  • Delete

Detail: Chúng ta sẽ xem được full thông tin proxy tại chức năng này

Quick create: Tạo nhanh profiles với Proxy đã chọn
Edit: Sửa lại thông tin proxy đã chọn, nhớ ấn check proxy trước khi lưu lại

Delete: Xóa proxy đã được chọn

Và quan trọng hơn để sử dụng màn hình Proxy này anh em phải mua plan trước khi truy cập vào nhé. Link mua nâng cấp tài khoản tại: https://hidemium.io/pricing 1